Czym właściwie jest ubezpieczenie OC samochodu?


Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) to w naszym kraju obowiązkowe ubezpieczenie samochodu i nie tylko, ponieważ umowę ubezpieczenia OC są w naszym kraju zobowiązani zawrzeć również posiadacze motorowerów, motocykli, pojazdów wolnobieżnych, ciągników rolniczych i przyczep.

Opublikowane: 09/01/2015
Autor: Barbara

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do podpisania tego typu umowy najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego (wyjątkiem są tutaj pojazdy historyczne) lub przed przekroczeniem granicy po sprowadzeniu go na terytorium Rzeczypospolitej (jeżeli samochód do tej pory takiego ubezpieczenia nie posiadał).

Okres trwania umowy

Umowę zawiera się na okres jednego roku. Umowę ubezpieczenia samochodu można zawrzeć na krótszy okres tylko w określonych warunkach. W przypadku kiedy określony pojazd jest zarejestrowany na stałe, a umowę zawiera osoba, która prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych. Pozostałe sytuacje mają miejsce wtedy, kiedy określony pojazd jest pojazdem historycznym, wolnobieżnym jest zarejestrowany czasowo lub też jest zarejestrowany za granicą.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie auta (konkretnie ubezpieczenie OC) obejmuje odpowiedzialność cywilną każdej osoby, która prowadząc ubezpieczony samochód wyrządziła szkodę (oczywiście w okresie obowiązywania umowy). Odszkodowanie to wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej osoby kierującej danym pojazdem lub też posiadacza tego pojazdu. Wartość odszkodowanie nie może jednak przekroczyć wartości tzw. sumy gwarancyjnej.

Wartość sumy gwarancyjnej

Suma gwarancyjna (w przypadku ubezpieczenia samochodu OC) nie może przekraczać wartości:

  • 5.000.000 euro, jeżeli doszło do szkody na osobie (kwota ta odnosi się do jednego zdarzenia niezależnie od ilości osób poszkodowanych w wypadku),
  • 1.000.000 ero , jeśli doszło do szkody na mieniu (tutaj również kwota ta odnosi się do jednego zdarzenia drogowego, bez względu na liczbę poszkodowanych w danym wypadku).

Jeżeli chodzi o kwestie praktyczne i przeliczenie tej kwoty np. na złotówki to przelicza się ją na podstawie średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu wystąpienia szkody.

Terytorium na jakim obowiązuje ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie pojazdu OC obwiązuj na terenie krajów, chodzących w skład tzw. Porozumienia Wielostronnego. W kolejności alfabetycznej są to: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, a także określone terytoria takie jak Lichtenstein, Monako, San marino, Wyspy Normandzkie, Gibraltar, Wyspa Man i Wyspy Owcze.